Prof. Li Zongjin
IAPME

Prof. Chen Zhong
FAH

30

Prof. Gong Zhiguo
FST

Prof. Cheang Wai San

ICMS

Prof. Wang Sanming
FHS

Prof. Katherine HY Chen
FAH

Prof. Christine Mei Lai Lim
FBA

Prof. Carlos Noronha
FBA

22

Prof. Wang Mingyu
FAH

29

Prof. Zhang Juan
FED

Prof. Moutinho Rodrigues Da Silva Ricardo
FAH

31

Dr. Philip Pun
FBA

1

Prof. Lewis Tam
FBA

5

Prof. Lin Ligen
ICMS

8

Prof. Zhang Xuanjun
FHS

9

Prof. Desmond Yip
FBA

10

Prof. Chan Ging
ICMS

12

Prof. Robin Chark
FBA

Prof. Stephen Quach
FST

 

Prof. Matthew Wallace
FAH

Prof. Sun Guoxing
IAPME

 Prof. Cecilia Guanfang Zhao
FAH

Prof. William Chao
FHS

Prof. Lee Zsz On
FHS

Prof. Lee Tien Tsung
FSS

Prof. Xinshu Zhao
FSS